02862702191

Tấm thấm dầu tràn, hóa chất

Thu gom dầu tràn từ thiết bị máy móc hay hóa chất tràn ra môi truòng

là sản phẩm chuyên dùng để thu gom dầu & hóa chất tràn ra môi trường mang đi xử lý an toàn với người dùng